OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

1.1. "Obchodní podmínky VitalCity.cz" platí pro nákup v internetovém obchodě www.vitalcity.cz a jeho podstránkách. Jejich účelem je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.2. Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu www.vitalcity.cz je společnost PROGRESSTAV, sro, Košice, Kremnická 54, 04011, Košice, zapsaná v Obchodním rejstříku ČR okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka 6092 / V, IČ: 31 706 576 .

1.3. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami VitalCity.cz zákonem č.. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č.. 250/2007 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č.. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami VitalCity.cz zákonem č.. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník, v platném znění.

1.4. "Obchodní podmínky VitalCity.cz" jsou akceptovány kupujícím provedením závazné objednávky. Obchodní podmínky řídí vztah mezi kupujícím a prodávajícím a pro obě strany jsou závazné.

 

2. Vymezení základních pojmů

Kupující - fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby internetového obchodu VitalCity.cz pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávající - právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebiteli nabízí nebo prodává zboží, nebo poskytuje jiné služby a zároveň zboží přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu.

Kupní smlouva - je smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně kupující, který nemohl individuálně ovlivnit obsah prodávajícím předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

3. Objednání zboží

3.1. Objednání zboží je realizováno za pomoci nákupního košíku a závazným potvrzením elektronické objednávky. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Informace (chuť, váha, množství atd..) Uvedené na stránkách VitalCity.cz vycházejí z údajů výrobců a případné nesrovnalosti budou konzultovány s kupujícím v dostatečném časovém předstihu ještě před zasláním zboží.

3.2. Elektronická objednávka nabývá platnosti v okamžiku jejího potvrzení a současně pokud obsahuje všechny požadované údaje a náležitosti uvedené v objednacím formuláři. Je návrhem kupní smlouvy, která vstoupí v platnost, až po potvrzení prodávajícím. V jednotlivých případech (u zboží ve vyšších cenových hladinách) si prodávající vyhrazuje právo k vzniku kupní smlouvy, až po obdržení finanční zálohy zaplacené kupujícím.

3.3. Prodávající se zavazuje prodávat pouze zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, neporušený a disponující popisem ve slovenském jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v následujících případech: dodavatel přeruší, nebo úplně zastaví dodávku produktů, výrazným způsobem změní cenu produktu, dojde k výrazné změně kurzu zahraniční měny, v níž je produkt objednáváno na straně dodavatele, či výrobce. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci.

Potvrzení objednávky:
3.4. Potvrzení objednávky je zasláno automaticky formou e-mailu. Při odeslání zásilky je kupující taktéž vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

Balné a poštovné:
3.5. Ceny a podmínky jsou dostupné v sekci: POŠTOVNÉ.


Platba
3.6. Úhradu objednaného zboží je možne zrealizovat převodním příkazem dle následujících údajů::
peněžní ústav: Fio banka, a.s.  
č. účtu: 2901103989/2010
variabilní symbol: číslo objednávky
konštantní symbol: 0008

Prodávající umožní za zboží zaplatit i platebními kartami Visa, Visa Elektron, Maestro, MasterCard, DinersClub. Možnost zaplatit za objednávku dobírkou je akceptována.
 

Dodací lhůta:
3.7. Prodávající si vyhrazuje tři pracovní dny na zpracování a odeslání objednávky. Kupující je vyrozuměn emailem v den odeslání objednávky.

3.8. Standardní dodací lhůty přepravních společností:

V případě chybějícího zboží na skladě je kupující vyrozuměn emailem. Předpokládané doby dostupnosti zboží jsou uvedeny na produktových stránkách.

Výměna zboží:
3.9. Kupující má možnost zaměnit zakoupené zboží za jiný v tom případě pokud jej doručí neporušený. Poštovní a jiné náklady spojené s doručením zboží si v tomto případě hradí sám.

Stornování objednávky:
3.10. Objednávku po odeslání zboží není možné stornovat. Kupující by si ji měl před odesláním zkontrolovat. Objednané zboží je možné podle zákona vrátit do 7 dnů, avšak musí být převzat kupujícím. V opačném případě budou kupujícímu vyměřené náklady na jeho dopravu zpět k prodávajícímu i manipulační poplatek (smluvní pokuta) v nominální hodnotě 15, - €. (Platí i pro případ neprovedení dobírky.)

 

3.11. Falešné objednávky jsou monitorovány a IP adresy jsou zaznamenáváme do databáze. Prodávající si vyhrazuje právo všechny neuhrazené pohledávky vymáhat exekutorského společností soudní nebo mimosoudní cestou.

3.12 Odesláním objednávky kupující souhlasí nejen s těmito obchodními podmínkami ale také s uvedenou smluvní pokutou.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. V souladu s ust.. § 12 odst.. 1 zákona č.. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji") může kupující odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží.

4.2. Kupujúci od smlouvy odstoupí vyplněním a odesláním Formuláře na odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailu (naskenovaný dokument, office@vitalcity.sk) nebo poštou. Zboží je třeba odeslat na adresu prodávajícího do 14. dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Adresa prodávajícího:

PROGRESSTAV, s.r.o., Košice
Kremnická 54,
040 11, Košice

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu platby dříve než obdrží zboží, resp. dříve než kupující prokáže odeslání zboží. Prodávající uhradí jen nejlevnější způsob vrácení zboží.

Před uplatněním tohoto práva se kupující řídí Poučením k odstoupení od smlouvy .

 

5. Záruční doba

5.1. Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č.. 40/1964 Sb. Doplňky výživy mají expirační dobu uvedenou na obalu. Prodávající se zavazuje zasílat jen takové produkty, jejichž zbývající expirační doba ještě není kratší než min. 1 měsíc. V opačném případě (slevy a akce) je kupující seznámen se zbývající expirační dobou.

 

6. Reklamační podmínky

6.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a případné poškození hlásit prodávajícímu. Prodávající neručí za poškození způsobené přepravcem. Případné reklamace budou vybaveny individuálně dle platného právního řádu.

6.2. Ve smyslu novely občanského zákoníku č.. 150/2004, je na každý zboží poskytnuta záruka 24 měsíců. Běžet začíná dnem převzetí zboží na poště nebo doručením přepravní společností. Během tohoto času budou všechny reklamované vady, nedostatky a závady odstraněny bezplatně. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady.

6.3. Záruka se nevztahuje na:

 

Postup při reklamaci:
6.4. Reklamaci je nutné nahlásit na e-mail office@vitalcity.sk. Prodávající informuje kupujícího o následujících krocích tak, aby byla reklamace co nejdříve vyřízena.

 

7. Ochrana osobních údajů

Uvedené na separátní straně ZDE.

 

8. Elektronická fakturace

8.1. Zákazník souhlasí s odesíláním elektronických faktur s elektronickým podpisem.

8.2. Prodávající není plátcem DPH.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu těchto obchodních podmínek. Jejich aktualizací na stránkách elektronického obchodu VitalCity.cz je splněna povinnost písemného oznámení jejich změny. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, její jakákoliv změna musí mít písemnou formu.

Uvedené na separátní straně ZDE.